Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tábory a §§§

Při posuzování právní problematiky provozu táborů je rozhodující zásada, že provozovatelem tábora, skupinového nebo oddílového je vždy organizační jednotka s právní subjektivitou to je nejčastěji pionýrská skupina. Z tohoto důvodu budeme dále místo pojmu provozovatel, používat termín “pionýrská skupina”. Pionýrská skupina tedy plně zodpovídá za přípravu a průběh celého tábora, za činnost jednotlivých táborových pracovníků, za hospodaření tábora, za dodržování bezpečnostních předpisů, hygienických zásad a obecně závazných právních předpisů (zákonů, vyhlášek a pod.). Vůči skupině zodpovídají za přípravu a průběh tábora jednotliví ať dobrovolní, či placení pracovníci (funkcionáři) (např. vedoucí skupiny, vedoucí tábora, hospodář apod.).

1. Návrh na uskutečnění tábora

ěru uskutečnit tábor, se zahajuje jeho příprava u letních táborů nejlépe do konce ledna.

Svou vůli organizovat tábor stvrzuje vedení PS schválením “návrhu” na uskutečnění tábora. Dle zásad ORP (ovlivňuje počet pořádaných táborů, velikost PS, ...) se návrh na uskutečnění tábora předává buďto ústním hlášením při registraci PS nebo písemnou formou. Takto získané údaje využívá ORP především při vyhledávání finančních prostředků na podporu dětí a mládeže (okresní úřad, dotace MŠMT, ...). Okresní rada pak musí ve velmi krátké době zpracovat záměr na využití této dotace. K tomu musí mít orientačně základní údaje o připravovaných táborech (počet táborů, jejich druh, počet dětí, počet pobytových dní).

Schválený návrh na uskutečnění tábora slouží také jako zmocnění pro vedoucího tábora příp. jeho zástupce k jednání ve věcech přípravy tábora.

2. Schvalovací list - Evidenční list

souhlas s konáním tábora a přejímá za tento tábor zodpovědnost. Tábor schvaluje vedení skupiny v době, kdy již většina úkonů potřebných pro zdárný průběh tábora je úspěšně ukončená a úkony, které ještě probíhají mají předpoklad ke kladnému vyřízení. U letních táborů probíhá schvalování v průběhu měsíce května. Kopii schvalovacího listu nebo EVIDENČNÍ LIST předává vedení PS na ORP. Údaje z evidenčních listů jednotlivých táborů slouží k propagaci činnosti Pionýra na úrovni okresu a ústředí a nemalou měrou se podílejí na získávání a určení výše případných dotací jak pro vlastní tábory, tak i pro ostatní činnost organizace.

3. Personální zabezpečení tábora

schválit vedení PS, s ohledem na to, že vedení PS a pionýrská skupina jako celek zodpovídají za činnost všech účastníků tábora. Dále zodpovídají za to, že všichni táboroví pracovníci jsou způsobilí vykonávat příslušnou činnost na táboře (po stránce odbornosti, zdravotní způsobilosti, z hlediska bezpečnosti dětí atd.). Vedení skupiny také zodpovídá za řádné proškolení, řízení a instruování táborových pracovníků.

Instruktáž táborových pracovníků (obsah)

Doporučení - o instruktáži proveďte písemný záznam s uvedením následující osnovy, datem instruktáže a podpisy všech táborových pracovníků. (Provést na některé pracovní schůzce před táborem.)

1. Organizace tábora, směrnice pro LT Pionýra

2. Táborový řád, Režim dne

3. Organizace služeb a povinnosti vedoucího dne

4. Náplň práce jednotlivých funkcí na táboře

5. Právní postavení pionýrů (15 - 18 let) - rádce, instruktor

6. Bezpečnostní předpisy pro činnost na LT

7. Postup při úrazu a mimořádných událostech (Poplachový řád)

8. Hygienické a zdravotní požadavky na akci

5

únor 2002Schválení zám Potvrzením schvalovacího listu stvrzuje vedení skupiny svůj Účast a pověření (jmenování) všech pracovníků tábora musí

1 2

9. Předcházení šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví

10. Protipožární opatření (Požární řád)

11. Výchovný a rámcový plán tábora, CETEH

12. Organizace MTZ

13. Požívání alkoholických nápojů, kouření a “návštěvy” na táboře

14. Lesní zákon - nové znění č. 289/1995 Sb. - viz Mozaika březen 1996 !

15. Informace o zdravotním stavu účastníků tábora dle zdravotní dokumentace a výsledků zdravotního filtru (první den tábora).

4. Seznam dětí

za to, že tábora se zúčastní pouze děti, jejichž věk a způsobilost odpovídá formě, programu a vybavení tábora.

Seznam dětí obsahuje základní údaje o jednotlivých účastnících tábora potřebné pro ekonomické, zdravotní, výchovné a pod. zabezpečení přípravy, chodu a uzavření tábora. Při práci s osobními údaji dětí a vedoucích je třeba postupovat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Při úhradě příspěvků rodičů a zaměstnavatelů za pobyt dítěte formou převodu na běžný účet provozovatele je vhodné pro jednoznačnou identifikaci konkrétních plateb přidělit jednotlivým dětem (účastníkům tábora) variabilní symbol, který se podle uvážení skupiny může skládat z 1 až 10 číslic. Pořádá-li skupina více táborů je vhodné do variabilního symbolu zakódovat i identifikaci (rozlišení) tábora. Protože se však často stává, že plátce uvede chybný variabilní symbol, je vhodné pro hospodáře PS do seznamu uvést i jména a zaměstnavatele rodičů, podle nichž je možno poznat, za které dítě platba došla, popřípadě požádat rodiče, aby uvedli čísla účtů, z kterých byly platby provedeny.

5. Rozpočet tábora

tábora a vedoucímu tábora k určení objemu finančních prostředků potřebných k zajištění provozu tábora. (Tím jsou myšleny i náklady na přípravu, vlastní průběh tábora, likvidaci tábora, opravy a vyčištění materiálu, poplatky za uskladnění materiálu v průběhu celého roku atd.) Pořádá-li skupina tábor ve vlastní základně, je potřeba započítat i náklady na provoz, údržbu a další rozvoj táborové základny, včetně odpisů z hmotného majetku nad 40 000,- Kč. Proúčtovává se v TPK v kolonce ostatní výdaje.

Ve stadiu přípravy tábora hospodář při sestavování rozpočtu na základě předpokládaných výdajů v jednotlivých položkách určuje celkové náklady tábora a tím i náklady na pobyt jednoho dítěte na táboře.

Při financování provozu tábora musí hospodář tábora i skupiny dodržovat pokyny vedení skupiny a zejména dbát na to, aby celkové výdaje tábora nepřekročily limit stanovený provozovatelem.

6. Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Provozovatelé táborů - pionýrské skupiny mohou pro zajištění potřebných prací uzavírat s občany dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Podrobnosti k dohodě o provedení práce - Táborový vševěd č.2. Dohodu o pracovní činnosti konzultujte s odborníky (registrace a platby zdravotního a sociálního pojištění, registrace a platba daně z příjmu fyzické osoby ze závislé činnosti, ...).

7. Dohoda o hmotné odpovědnosti

odpovídá podle zákoníku práce za škody, u kterých mu skupina prokázala zavinění a to pouze do výše tří měsíčních odměn. U některých funkcí, jako je např. hospodář tábora je toto ručení nedostačující. Proto zákoník práce umožňuje s těmito pracovníky uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti. Po uzavření této dohody pracovník odpovídá za celou škodu na svěřeném majetku (jedná se především o peníze). Při vzniku případné škody musí pracovník prokázat, že ji nezavinil.

Není-li táborový pracovník v pracovně právním vztahu ke skupině, odpovídá jí podle občanského zákoníku za škody v plném rozsahu, proto uzavírání dohody o hmotné odpovědnosti nemá význam. Pro případné důkazní řízení v případě vzniku škody je však nutné mít s táborovým pracovníkem sepsánu dohodu o převzetí svěřených věcí. Je důležité si uvědomit, že provozovatel musí prokázat, že vytvořil pracovní podmínky k výkonu funkce (dohody o hmotné odpovědnosti). Provozovatel tábora zodpovídá Slouží provozovateli, hospodáři Pracovník, který je ke skupině v pracovněprávním vztahu jí 3

8. Žádost o uvolnění pracovníka

táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků na táborech pro děti a mládež jiným úkolem v obecním zájmu. Výše uvedeným pracovníkům má být poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však tři týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody organizace a za podmínky, že pracovník po dobu nejméně jednoho roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží.

Při uvolňování je třeba mít na zřeteli zejména § 24 a) výše zmíněného nařízení vlády kde se praví: Při krátkodobém uvolnění pracovníka pro překážky v práci z důvodu obecného zájmu je organizace, pro kterou byl pracovník uvolněn, povinna uhradit organizaci u níž byl pracovník v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy za dobu uvolnění, pokud se organizace nedohodly na upuštění od náhrady. Z uvedeného vyplývá, že provozovatel tábora, pokud nemůže ze pracovníka uhradit vyplacenou náhradu mzdy se musí s uvolňující organizací před uvolněním dohodnout na podmínkách uvolnění, zejména na tom, že organizace nebude požadovat refundaci mzdy. Nejlépe písemně, jinak se provozovateli může stát, že po táboře dojdou faktury za uvolněné pracovníky v částce i několika desítek tisíc a provozovatel tábora je bude povinen uhradit.

POZOR! Pokud bude táborový pracovník uvolněn formou “NEPLACENÉHO VOLNA” bude po něm (po Vás) pravděpodobně požadovat zaměstnavatel uhrazení zdravotního a sociálního pojištění za období tábora!!! Zavčas si zjistěte předpokládané částky a zahrňte je do rozpočtu!

9. Žádost o příspěvek na dětský tábor

ěstnavatele, příp. odborovou organizaci žádat o příspěvek na dětský tábor. V současné době již většina zaměstnavatelů nevytváří fond kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky č.310/1995 Sb., protože povinnost vytvářet FKSP a užívat ho podle výše uvedené vyhlášku se vztahuje pouze na státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace. Ovšem i ve většině privatizovaných podniků bývá vytvářen v některé formě sociální fond. Tvorba a užití tohoto fondu se řídí kolektivní smlouvou a je tedy na zaměstnancích a jejich odborové organizaci, zda i příspěvky na dětské tábory budou poskytovány z tohoto fondu. O příspěvek tedy žádají rodiče dětí a provozovatel tábora jim pouze potvrzuje, že dítě je přihlášeno na tábor, o jaký tábor se jedná, od kdy do kdy tábor trvá, kolik pobytových dní. Dále provozovatel uvede své bankovní spojení včetně směrovacího kódu banky a variabilní symbol pro řádnou identifikaci platby. Samozřejmě musí také uvést výši nákladů na pobyt dítěte na táboře. Rodiče žádají o plnění ze sociálního fondu tzv. formou nepeněžního plnění (viz vzor v TÁBOROVÉM BYROKRATU).

V souladu se zákonem o dani z příjmů fyzických a právnických osob je možné, aby tyto osoby (a to jak rodiče jednotlivých účastníků, tak i organizace u kterých pracují rodiče dětí) poskytly skupině účelově vázaný dar, kterým je možno pokrýt náklady na provoz tábora, nebo alespoň jejich část. U fyzických osob musí tato částka činit minimálně 2 % za základu daně nebo 1 000,- Kč a maximálně 10 % ze základu daně. U právnických osob musí činit minimálně 2 000,- Kč a maximálně 2 % ze základu daně, tudíž není zdaňován a je pro dárce levnější než normální poplatek nebo příspěvek ze sociálního fondu.

10. Závazná přihláška

louvy mezi rodiči a provozovatelem tábora. Rodiče odevzdáním přihlášky přihlašují závazně dítě na tábor a zároveň se zavazují uhradit příspěvek na pobyt dítěte na táboře. V případě, že dítě odhlásí ve lhůtě stanovené provozovatelem, kdy nemůže být již za něj zajištěn náhradník, rodiče uhradí podle vzájemné smlouvy minimální náklady, které provozovateli naběhnou v souvislosti s pozdním odhlášením dítěte.

Provozovatel přijetím přihlášky od rodičů se zavazuje, že v dohodnuté době konání tábora se o dítě řádně postará. Také z nesplnění tohoto závazku může provozovateli vzniknout povinnosti uhradit rodičům případnou škodu.

Součástí přihlášky je i posouzení zdravotního stavu dítěte - vyjádření praktického lékaře podle § 6 vyhlášky č. 185/1990 Sb. o způsobilosti dítěte zúčastnit se daného tábora. U dítěte, které má zdravotní a očkovací průkaz má formu písemného prohlášení rodičů uvedeného na přihlášce (“dle záznamů ve zdravotním průkazu je dítě schopno zúčastnit se letního tábora”) stvrzeného jejich podpisem. Pokud dítě z nějakého důvodu průkaz nemá musí rodiče navštívit lékaře a nechat si potvrdit posouzení zdravotního stavu dítěte. Toto potvrzení bude vydáno rodičům pouze za úplatu.

Pozn.: Při nástupu na tábor předá rodič zdravotníkovi zdravotní Průkaz nebo jeho fotokopie. V souladu s vyhláškou FMPSV č. 18/1991 Sb. je výkon vedoucích Rodiče dětí mohou svého zam Závazná přihláška je jistou formou sm

Na základě žádosti rodičů či příslušných orgánů může vedoucí tábora uvolnit dítě v průběhu tábora. O předání dítěte při uvolnění či vyloučení dítěte z tábora se sepisuje protokol. V protokolu je uvedeno jméno dítěte, jeho rodné číslo, důvod, den a hodina uvolnění - vyloučení z tábora, zdravotní a psychický (i hygienický) stav dítěte a potvrzení o stavu vybavení při předání. Dále jméno rodiče, který přebírá dítě do své péče, rodné číslo, číslo občanského průkazu a podpis rodiče, popřípadě jimi zmocněného zástupce.

11. Peněžní deník tábora

ení pionýrské skupiny. Uskuteční se formou poskytnutí a vyúčtování zálohy. Tábor, protože nemá právní subjektivitu nemůže samostatně hospodařit. Pionýrská skupina však pro potřeby tábora, který disponuje s větším množstvím finančních prostředků může zřídit v místě konání tábora zvláštní účet a dispoziční oprávnění s ním udělit na dobu konání tábora hospodáři a vedoucímu tábora, příp. jinému táborovému pracovníkovi. Doporučujeme pouze u základen s celoročním provozem.

Hospodář tábora zodpovídá příslušné pionýrské skupině za finanční prostředky v táborové pokladně a na případně zřízeném táborovém účtu u peněžního ústavu. Bude-li táborový účet zřízen po celý rok, musí mít hospodář skupiny přehled o stavu tohoto účtu a účet se musí protokolárně předat, včetně změn dispozičního práva.

tábora vede záznamy o stavu svěřených finančních prostředků v peněžním deníku tábora. Současně zakládá podle pokynů provozovatele prvotní účetní doklady, na jejichž základě provedl zápisy v táborovém peněžním deníku. Vedení skupiny určí výši pokladního limitu a způsob disponování s finančními prostředky.

12. Zpráva o výsledku hospodaření tábora

ření skupiny zaúčtovává souhrnným účetním dokladem a popřípadě se připojuje i zpráva o výsledku hospodaření tábora, kterou projednává a schvaluje vedení skupiny. Zprávu zpracovává hospodář tábora zpravidla s pomocí hospodáře skupiny. Hospodář tábora musí mít dokladovány veškeré platby z pokladny a účtu tábora, hospodář skupiny platby z pokladny a běžného účtu skupiny - jedná se především o příspěvky na děti a o proplacené faktury.

V případě, kdy při vyúčtování tábora nejsou ještě některé platby provedeny nebo dokladovány v hospodářské dokumentaci, uvedou se v tabulce pohledávek a závazků a ve stejně označeném sloupci se přičtou k již uskutečněným příjmům a výdajům. Tím bude vyčíslen celkový hospodářský výsledek tábora. Likvidaci pohledávek a závazků po předání hospodářské dokumentace tábora přebírá hospodář skupiny.

Materiál vznikl úpravou a doplňky materiálu zpracovaného “ekonomickým košíkem” ČR PIONÝRA. Úpravy provedli lektoři KLUBKA dle dostupných informací o znění zákonů. Prosíme všechny, kteří použijí některý z Táborových vševědů, aby nám napsali svoje názory na jejich obsah (doplňky, opravy a upřesnění formulací...) a případné návrhy na další čísla. Hledáme i další spolupracovníky.

Opravy a doplňky: Pavel Šimeček, únor 2002

Vydáno s podporou grantu MŠMT. Vydává ČR Pionýra ve spolupráci s Klubkem Brno

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář