Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 4. 2008

TÁBOR A POŽÁRNÍ OCHRANA

Vševěd Tábor a protipožární ochrana nám nedává informace pouze k táborům, ale

i k pionýrským činnostem které se provozují jinde (klubovny, tělocvičny, příroda …apod.).

Občanské sdružení je právnickou osobou. Zákon o požární ochraně jednoznačně přisuzuje

odpovědnost v této oblasti statutárnímu zástupci právnické osoby a to souvisí s organizačním

řádem Pionýra. § 2 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné

znění zák. č. 67/2001 Sb.) v odst. 2 praví: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní

povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán

a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li

činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti

na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li

smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za

plnění povinností na úeku požární ochrany.

Z hlediska požární ochrany jsou rozhodující provozované činnosti (ne objekty, jak se to chápalo

dříve). Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií:

bez zvýšeného požárního nebezpečí (PN)

se zvýšeným PN
s vysokým PN

Kriteria pro posouzení, zda se jedná o činnosti se zvýšeným nebo vysokým PN jsou uvedena v

§4 odst. 2 a 3 zákona o PO. Dále nemá smysl pionýrským nadšencům vysvětlovat obsah § 4 zákona,

protože začlenění činností může vypracovat pouze odborně způsobilá osoba (viz § 11 odst. 1).

Je však třeba připomenout, že prostory kde provozujeme naše činnosti musí v první řadě

odpovídat stavebnímu zákonu, to znamená, že musí být zkolaudovány.

Příklad: Pionýrská skupina získala pro svoji činnost „klubovnu“- bývalou sušárnu v suterénu

družstevního domu, kterou jí družstvo pronajalo. Pokud nedošlo ke změně užívání tohoto prostoru

rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, neprovozuje PS klubovnu, ale stále sušárnu … se všemi

právními a dalšími důsledky. Provedení změny užívání prostoru si vyžádá minimálně schválení

hygieniků, vypracování stavebního výkresu (v případě stavebních změn projektu) a schválení hasičů,

kterým je nutno předložit „požárně bezpečnostní řešení“ (PBŘ, dříve = „technickou zprávu PO“).

V tomto PBŘ budou stanoveny i technické prostředky (hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní

zařízení (např. požární dveře, hydrant, protipožární nátěr nosné konstrukce, požární klapky

vzduchotechniky…apod.) a budou řešeny další záležitosti požární ochrany, především únikové cesty

pro evakuaci osob. Technické prostředky a požárně bezpečnostní zařízení musí být dle zákona

o PO pravidelně, většinou v intervalu 1 rok, kontrolovány (revidovány) oprávněnými osobami.

Pokud skupina získá prostor, který již dříve sloužil jako klubovna (tělocvična, základna ...apod.)

měla by se pídit po kolaudačním rozhodnutí a nespokojit se jen s konstatováním v nájemní smlouvě,

že prostor je takto zkolaudován. O kolaudační rozhodnutí a požárně bezpečnostní řešení stavby se

opírá základní dokument požární ochrany – začlenění provozovaných činností z hlediska

požárního nebezpečí.

Většina činností provozovaných oddíly, skupinami a ostatními složkami Pionýra bude bez

zvýšeného PN a z hlediska zákona o PO budou plnit povinnosti uvedené v § 5 – viz stávající citace

na straně 3 Vševěda, ale i tomu musí předcházet vypracování výše jmenovaného základního

dokumentu „začlenění“.

V případě, že naše činnost je začleněna jako činnost bez zvýšeného PN:

zavedeme požární knihu – viz str. 4 Vševěda.

vyvěsíme v klubovně přehled čísel tísňového volání nebo požární poplachové směrnice (stanoví

jak se chovat v případě požáru)

4
duben 2005
2

zajistíme 1 x ročně provedení revize hasicích přístrojů, hydrantů a jiných pož. bezp. zařízení

(důležitý je protokol o revizi s razítkem, číslem a podpisem revizního technika, se závěrem

„schopen provozu“)

zajistíme nejméně jednou za rok provedení kontroly dodržování předpisů o PO odborně

způsobilou osobou (technikem PO) s vypracováním zápisu (číslo, podpis…)

označíme hlavní uzávěry energií, směry úniku…apod. příslušnými bezpečnostními tabulkami

budeme se chovat tak, abychom nezpůsobili požár – nebudu zde vyjmenovávat co všechno

(kouření, svíčky, zábavná pyrotechnika, el. instalace, spotřebiče, tlakové lahve, vzdálenost od

zdrojů tepla ….)

zajistíme školení „zaměstnanců“ o PO (při nástupu a pak každé dva roky)

V případě, začlenění jako činnosti se zvýšeným PN: postupovat podle vyhlášky MV č. 246/2001

Sb. (zejména zpracovat Organizaci zabezpečení požární ochrany, ze které vyplyne další nutná

dokumentace PO, termíny kontrol, preventivní požární hlídky, …atd)

1. Právní předpisy

(hledisko vedoucí tábora a účastníci tábora = občané ČR)

Výtah ze zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších

předpisů

1.1. Základní povinnosti fyzických osob (§ 17 zákona o PO)

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru zejména při používání tepelných, elektrických,

plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně

nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení (např. hydranty) a věcné prostředky požární ochrany

(např. hasicí přístroje) v rozsahu stanoveným zákonem,

e) Zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za

účelem jejich včasného použití, a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky

v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedené zařízení

a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro

záchranné práce,

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny

vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky

k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny požáru,

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár

vzniklý při činnostech, které vykonávají, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,

je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Fyzická osoba nesmí

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost

požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,

c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných

věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

f) provádět vypalování porostů.

Pomoc při zdolávání požárů (§ 18)

Osobní pomoc: každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.,

3

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár, nebo zabezpečit jeho ohlášení,

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky

požární ochrany nebo obce.

Věcná pomoc (§ 19): Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany

nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje pitné vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke

zdolání požáru.

Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19, jestliže jí v tom brání důležitá

okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

1.2. Povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob na

úseku požární ochrany (§ 5 zákona o PO)

a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí

provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volná přístup k nouzovým

východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení

a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně

bezpečnostních zařízení,

c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo

činností,

d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy

a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo

preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat

zjištěné závady,

f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární

ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se

k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím

uložená opatření,

g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné

k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčin vzniku požáru,

h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného

sboru kraje, každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní

nebo užívají.

Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování pevných

hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit

opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně

navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému

sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost

zakázat.

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby

bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám provozujícím činnosti se zvýšeným požárním

nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím vyplývají další povinnosti z § 6 a § 6a zákona o PO.

Způsob určování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím určuje § 17 vyhlášky MV č.

246/2001 Sb. (částka 95 z 23, července 2001). Z hlediska PIONÝRA jde o činnosti výjimečné.

§ 6 zákona o PO: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou

vlastníky objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé

osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob a majetku a plnění

dalších povinností na úseku požární ochrany. Vymezení činností a objektů se zvýšeným pož.

nebezpečím je uvedeno v příloze zákona.

Příloha zákona: Vyjmenovává činnosti a charakterizuje objekty, které lze považovat za požárně

nebezpečné. Z hlediska PIONÝRA jde o činnosti zcela výjimečné.

4

1.3. Pro vedoucího tábora plynou tyto povinnosti

(hledisko vedoucí tábora = odpovědný pracovník právnické osoby - provozovatele)

odpovědnost za požární bezpečnost na táboře v rozsahu "vedoucího pracovníka" =

odpovědného pracovníka provozovatele

povinnost zajistit školení pracovníků tábora v oboru požární ochrany a vést o tom písemný

záznam (jako součást bezp.práce)

umístit a udržovat na táboře POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE (POŽÁRNÍ KNIHU vést

pouze na stálých základnách tj. s budovami)

bezodkladně hlásit na operační středisko HZS vypuknutí každého požáru, který jsme nemohli

uhasit sami. Když byl požár ihned uhašen a škoda byla nepatrná jsme povinni oznámit na

oddělení prevence HZS (tj. nevoláme 150)

nutnost opatřit požárně nebezpečná místa na táboře nápisy o zákazu kouření a manipulace

s otevřeným ohněm a dalšími případnými nápisy (tlaková stanice propan-butan, sklad nafty, ...)

POZOR! Úměrně činnostem - nepřehánět!!!

nutnost opatřit věcné prostředky protipožární ochrany úměrné velikosti a vybavení tábora. Jde

o POVINNOST PROVOZOVATELE ZÁKLADNY!!!

2. Dokumentace požární ochrany u právnických osob a

podnikajících fyzických osob

Vyhláška MV č.246/2001 Sb. v §27 vyjmenovává veškerou dokumentaci PO. Za předpokladu že

provozování běžné táborové základny (popř. klubovny) bez zvýšeného požárního nebezpečí postačí:

Požární poplachové směrnice - vymezují činnosti v případě vzniku požáru - (zpravidla formát A4

viditelně umístěn):

a) způsob a místo ohlášení požáru,

b) způsob vyhlášení požárního poplachu

c) postup při vyhlášení požárního poplachu, (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),

d) místo a telefonní číslo ohlašovny požáru ,

e) tel. čísla tísňového volání,

f) telefonní číslo nejbližší stanice hasičského záchranného sboru okresu, Policie České republiky

a zdravotnického zařízení,

g) místo a telefonní číslo pohotovostní služby dodavatele elektrické energie, plynu a vody.

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany,

např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců, odborné přípravě

preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění

cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany.

Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního

zařízení. Požární knihu vede osoba určená statutárním orgánem právnické osoby, prokazatelně

seznámená se způsobem vedení požární knihy.

U velké základny (budovy) by měl být zpracován Požární evakuační plán - upravuje postup při

evakuaci osob, zvířat a materiálů. (Co má obsahovat viz vyhl.MV 246/2001 Sb. §33). V případě, že by

na základně pracovali zaměstnanci připadá v úvahu ještě Dokumentace o školení zaměstnanců o PO

(viz § 16).

Není od věci, seznámit se s Požárním řádem obce který upravuje organizaci požární ochrany v obci

a obsahuje:

a) úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci a v jejich místních částech,

b) úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární

ochrany, určené se zřetelem na místní podmínky,

c) druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany,

d) přehled zdrojů požární vody,

e) seznam ohlašoven požárů, jejich označení a způ__________sob vyhlášení požárního poplachu v obci,

f) způsob trvalého zabezpečení požární ochrany v obci a v jejich místních částech se zřetelem na

denní a noční dobu.
5

2.1. Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární

ochraně

Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně vyplývá mimo zákona o PO

též ze zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Požadavky a obsah

vycházejí ze znění zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění uvedeno pod č.

67/2001 Sb.) a vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a státního požárního dozoru.

Tematický plán a časový rozvrh školení je součástí dokumentace PO. Stanovuje základní zásady

k provádění školení zaměstnanců a preventivních požárních hlídek. Tématický plán a časový rozvrh

podrobněji stanovuje a upravuje odpovědnost za plnění některých povinnosti v oblasti povinného

školení PO. Současně upřesňuje a doplňuje a povinnosti zaměstnanců pověřených jejich plněním. Při

dodavatelském provádění školení a odborné přípravy je tento tématický plán pro externího lektora

závazný. Plán svými ustanoveními navazuje na vnitřní organizační předpisy a ostatní části

dokumentace PO.

Povinnost zabezpečit a provádět školení o požární ochraně podle zákona o PO je součástí

preventivních opatření na úseku PO, jejichž provedení se dokladuje předepsanou dokumentací

o provedeném školení. Z pohledu organizace a obsahu školení o PO se provádí:

a) Školení zaměstnanců o požární ochraně

Školení zaměstnanců o požární ochraně provádí a vedoucí zaměstnanci (nezbytnou podmínkou

pro jeho provádění je platné školení pro vedoucí zaměstnance) nebo osoba odborně způsobilá v PO.

Školení se provádí před zahájením činnosti zaměstnance na pracovišti. Při opakovaném školení (1 x

za dva roky) lze toto školení provádět hromadně. Opakovaného školení se nemusí zúčastňovat

vedoucí zaměstnanci, kteří se povinně podrobují povinnému školení pro vedoucí zaměstnance

v intervalu 1 x za tři roky. Originál záznamu o školení je součástí dokumentace požární ochrany.

Obsah školení:

organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vyplývající z legislativních i vnitřních

předpisů o požární ochraně,

požární nebezpečí vznikající při činnostech provozovaných v objektu,

požární řády, požární poplachové směrnice, řád ohlašovny požárů, požární evakuační plán …

a další dokumentace obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech

vykonávaných v objektu,

případné zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě

požáru,

zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,

rozmístění a způsob použití věcných prostředků požární ochrany,

funkce, popřípadě způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti,

základní povinnosti osob z hlediska zamezení vzniku požáru

ověření znalostí kontrolními otázkami a pohovorem

b) Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

Školení je určeno všem vedoucím zaměstnancům ve smyslu zákoníku práce a organizačních

předpisů a zaměstnancům, kteří provádí školení v oblasti PO. Školení vedoucích zaměstnanců

o požární ochraně provádí pouze osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany (nezbytnou

podmínkou je platné osvědčení). Školení se provádí při nástupu do funkce (před zahájením činnosti)

a opakuje se nejméně 1x za 3 roky.

c) Pokud nejsou táboroví pracovníci, vedoucí v pracovně právním vztahu s občanským

sdružením tak postupujeme při školení o protipožární ochraně tak jako doposud v rámci školení

dobrovolných pracovníků o bezpečnosti práce při činnosti s dětmi. Při školení se zaměříme na

umístění a způsob užití PHP, hydrantů nebo jiných hasebních prostředků na táboře, v klubovně, …

probereme požární poplachovou směrnici, nebo její body obsažené v táborovém řádu (viz. str.4),

vysvětlíme postup případné evakuace tábora, vysvětlíme obsluhu přístrojů a připomeneme rizikové

činnosti na táboře ( otevřený oheň , plynové bomby ). Zdůrazníme prevenci !!! Podrobnou osnovu

přednášky přiložíme k podpisové listině účastníků školení.

6
3. Zásady pro pobyt v přírodě

(hledisko obecně právních předpisů)

omezení dána především zákonem o lesích č.289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a vyhláškami MV

rozdělávání ohně je dovoleno jen na místech k tomu určených a označených, popřípadě na

místech, kde k tomu byl dán souhlas příslušným orgánem státní správy, popřípadě správcem

pozemku

při rozdělávání ohně je nutno dodržovat tato omezení (50 metrů od lesa, pozor na obilí, blízko

zdroj vody, vhodný podklad, nechat dohořet, ...)

je zakázáno vypalovat porosty, křoviny, plevel, suchý rákos

pozor na vyhlášky obce, kraje za déletrvajícího sucha ...

4. Praktická upozornění

Nejbližší hasičská zbrojnice, jednotka (viz. Požární řád obce)

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ TÁBORŮ - povinnost provozovatele základny

a) putovní tábor - vzhledem k tomu, že účastníci tábora putují pěšky po stanovené trase není

možné přepravovat

b) stálý stanový tábor - vybudovat vybavení požárního koutku, který bude vybaven jednoduchými

hasebními prostředky jako jsou např. tlumnice, lopata, bedna s pískem, vědro na vodu, sekyrka,

pila, houně (případně hasící rouška). POZOR ! Toto nářadí nesmí být používáno k jiným účelům

než k hašení požárů.

c) stálý tábor v pevných objektech - provozovatel objektu zabezpečí vybavení jednoduchými

hasebními prostředky a dále věcnými prostředky požární ochrany (PHP a hydranty) podle typu

objektu, zařízení a vybavení, ...

4.1. PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE (PHP) a HYDRANTY

(oficiální prostředky – předepsané a ze zákona kontrolované

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických a fyzických osob hasicími přístroji

vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, které je součástí projektové dokumentace ověřené

stavebním úřadem. V prostorách a zařízeních u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob

vybavení hasicími přístroji, nebo nelze-li toto prokázat, instalují se alespoň na každých započatých

200 m 2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností

nejméně 13A (pro požáry látek v tuhém stavu) , 70B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých

látek přecházejících do kapalného stavu). Pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů

uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, umístí se jeden hasicí přístroj na každých započatých 200

m2 plochy podlaží, přičemž množství náplně musí odpovídat nejméně některé z těchto hodnot: 9 litrů

vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku

nebo 5 kg oxydu uhličitého (CO2).

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby:

a) pečují náležitě o řádné, bezpečné a z hlediska požární ochrany vhodné rozmístění hasicích

přístrojů odpovídajících druhů a náplně podle charakteru provozované činnosti nebo objektu,

b) chrání hasicí přístroje před poškozením a zneužitím, a zabezpečují k nim volný přístup,

c) zabezpečují pravidelnou kontrolu, opravy a plnění hasicích přístrojů

d) neodkladně zajistí nahrazení vyřazených a nefunkčních hasicích přístrojů provozuschopnými

hasicími přístroji.

To znamená, že by v klubovně (nebo na chodbě před klubovnou) měl být umístěn PHP. Druh musí

odpovídat provozovaným činnostem (např. el.rozvody nelze hasit vodou) - pro běžně provozované

činnosti oddílů lze doporučit PHP práškový.

Obdobně i na táborové základně by měl být min. jeden PHP, záleží ovšem na velikosti, členění

a činnostech. Pro dřevěné stavby, sruby, přístřešky a stany stačí PHP vodní. Pro zařízení pod el.

proudem a hořlavé plyny (PB) je nejpraktičtější PHP práškový. PHP s náplní CO2 po použití sice

nezanechá stopy, ale je dražší a při teplotě nad 40°C může "podfouknout" - uteče tlak a je

nepoužitelný.

Pozor: Každý PHP musí 1x ročně projít revizí, kterou provádí revizní technik + vystaví protokol! Proto

doporučuji na dočasné základny zápůjčku ze skladu od sponzorů.

Poznámka: Na LPT je vhodné PHP chránit před přímým sluncem - vyšisuje, gumové součásti

zpuchří...
7

PHP rozdělujeme podle druhů náplně, která určuje také hmotnost a způsob použití.

Vodní - jsou plněny vodou s přísadou chemikálií pro zajištění mrazuvzdornosti apod. Voda má vysoké

měrné a výparné teplo, její chladící efekt je vynikající. Druhotný efekt je dusivý, kde vznikající pára

inertizuje okolí. Použití pro třídu požáru A. Nehodí se pro hašení hořlavých kapalin, plynů,

elektrických zařízení pod napětím, látek třídy D a tam kde hrozí velké škody promáčením.

Rozeznáváme PHP s tlakovou patronou a pod stálým tlakem.

Práškové - jsou plněny práškem na bázi fosforečnanů amonných. Tento prášek vytváří na žhnoucích

hmotách glazuru, zabraňující přístupu vzduchu. Je vhodný pro všechny druhy požáru a elektrické

zařízení pod napětím- prášek univerzální. Rozeznáváme PHP s tlakovou patronou a pod stálým

tlakem (např. s manometrem).

Sněhové - jsou to vysokotlaké ocelové lahve se stlačeným oxidem uhličitým (velká váha přístroje).

Hasební účinek je zřeďovací a dusivý. Vhodné na hašení požáru třídy B a C a elektrických

zařízení pod napětím. Pozor na možnost vzniku omrzlin!

Plynové - HALOTRON - vysoký hasící efekt. Jedná se o směs halonů, kde výtlačný plyn je argon.

Doba činnosti jen několik vteřin. Použití na třídy požáru B, C, elektrické zařízení pod napětím

a výpočetní techniku.
Praktické použití:
Třída
požáru

hořící látka přístroj

vodní pěnový sněhový práškový halonový

A dřevo, papír,
textil, sláma

výborně dobře omezeně omezeně ---

B barvy, laky, oleje,
benzin

-- výborně dobře výborně výborně

C methan, propan -- -- dobře dobře dobře

D lehké kovy -
hliník, hořčík

-- -- -- PG6 dobře nesmí se

použít

E elektrická zařízení nesmí se

použít
nesmí se
použít

výborně výborně dobře do 100

kW
Třídy požáru:

Třída A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnoucích (dřevo, uhlí, textil, papír, plastické

hmoty)

Třída B - hoření kapalných látek hořících plamenem (benzin, oleje, barvy a laky, alkohol, tuky, vosky)

Třída C - hoření plynných látek hořících plamenem (propan butan, zemní plyn)

Třída D - hoření lehkých kovů (hořčík)

Další hasební prostředky - osvědčené mnoha generacemi, mají menší hasicí účinek než PHP, ale

v případě vznikajícího požáru mohou být velmi účinné – lze doporučit:

hasicí rouška, přikrývka

písek a lopata
zásoba vody a kbelík

přístup k vypínači el. proudu

Vybavení je vhodné konzultovat s osobou odborně způsobilou, případně s Krajskou správou požární

ochrany.

4.2. HASEBNÍ PROSTŘEDKY a jejich použití

TLUMNICE - utloukáme jí malá ohniska požáru. Před použitím se musí namočit do vody. Zhotovení:

dřevěná tyč o délce 2-2,5 m, na jejímž konci je vějířovitě připevněn svazek pytloviny atp. Součástí

zásahu je kbelík s vodou, do níž jutovinu před použitím namáčíme. Po použití je nutno zabezpečit

bezpečné usušení. Pozor na žhnutí!

VĚDRO NA VODU - používáme je k dopravování vody na požářiště, také k hašení tak, že vodu

z vědra naplněného jen do poloviny vrháme na hořící předmět.

LOPATA - používáme ji k vrhání písku, škváry nebo hlíny na malá a rosolovitá ohniska požáru.

Rovněž tak ji používáme k utloukání požáru porostu obilovin apod.

HOUNĚ (přikrývky, závěsy atp.) - lze je použít k hašení malých požárů přikrytím, čímž zamezíme

volnému přístupu vzduchu k hořící látce. Nejlépe se osvědčuje před použitím houni namočit do vody.

8

Rovněž při vyvádění osob z hořících budov se doporučuje přikrýt je navlhčenou přikrývkou

z klasického materiálu (vlna, bavlna, len). Přikrývky z umělé hmoty se přiškvařují.

4.3. Únikové cesty:

Klubovny a základny s pevnými objekty musí mít zajištěné únikové cesty, které odpovídají délkou,

šířkou, výškou, kapacitou, osvětlením … zajištění bezpečného úniku osob.

Únikové cesty jsou nechráněné a chráněné – to je věc stavby, požárně bezpečnostního řešení

a kolaudace – viz výše. Souvisí s tím i pravidelné kontroly – rovněž výše.

Zásada je – na únikové cestě neukládat žádné hořlavé ani jiné látky, které zužují průchozí

profil (snižují kapacitu) a v případě zahoření způsobí zakouření ÚC a znemožní únik osob.

Únikové východy musí být otevíratelné, v případě konání akce nestačí, že jsou klíče u personálu,

ve vrátnici a podobně, dobré je se předem přesvědčit, že dveře jdou skutečně otevřít, že nejsou

z druhé strany zastavěny popelnicemi nebo parkujícím autem atd.

V případě evakuace – určit shromaždiště (místo, kde bude možno provést kontrolu, zda z objektu

byli evakuováni všichni.

V případě, že v objektu jsou tlakové lahve (na táboře např.PB lahve), odstranit je z dosahu

požáru.

4.4. Zásady či zákazy používání tepelných

spotřebičů

(např.elektrické spotřebiče v chatkách)

seznámení uživatelů přístroje s návodem od

výrobce

Táborové stavby a "bezpečné vzdálenosti,

ochranné clony" (kamna a dřevěné stavby,

plátno hangáru, dbát na odstupové

vzdálenosti od otevřeného ohně

Při používání tepelných spotřebičů je občan

povinen instalovat a používat je způsobem

určeným výrobcem (návod)

Bezpečné vzdálenosti od hmot jednotlivých stupňů hořlavosti (ČSN 33 0300) ...nejmenší dovolené

rozměry ochranné podložky nebo izolační podložky

Zásady bezpečného provozu kamen na pevná paliva

bezpečná vzdálenost je nejméně 40 cm, u hořlavých stěn 80

cm

kamna se umísťují na nehořlavou a tepelně izolující

podložku, která přesahuje na straně dvířek nejméně o 30

cm, na ostatních stranách o 10 cm. U sporáku na tuhá

paliva přesahuje podložka na straně dvířek o 60 cm a od

bočních stran o 30 cm,

kouřovod se zaúsťuje nejkratším směrem, nesmí být delší

než 2m, pokud je zakotven závěsem nebo podstavcem,

může být dlouhý až 3m

bezpečná vzdálenost se může zmenšit použitím ochranné

clony, může se zmenšit maximálně na polovinu, jestliže -

9

ochranná clona bude mít pevnou polohu, tloušťku nej-méně 3 mm, dilataci 25 až 35 mm, bude

vyrobena z hmoty stupně hořlavosti A nebo B

pozor na kluzkost podlahy aby se nikdo nepopálil o kouřovody a tepelné zdroje

čistění komínů, kouřovody (upevnění,...) , lapače jisker na komínech (vysvětlení, obrázky, ....)

ČSN 734201

4.5. Skladování a používání kovových tlakových nádob na

propanbutan a pokyny k provozu tzv. malých tlakových stanic

(řeší ČSN 07 8304)

Na táborech se používají láhve s obsahem 1, 2, 10, 33 kg

povinnost seznámit se a dodržovat návod k obsluze zařízení instruktáž obsluhy

montáž stanic PB, opravy a přezkoušení smí provádět pouze

oprávněné organizace (tj. mají odborně způsobilé pracovníky

a potřebné oprávnění)

prázdná láhev - z hlediska skladování, manipulace a přepravy se

považuje za plnou, zbytky plynu nikdy nevypouštíme - necháme je

vyhořet s použitím hořáku

výměna - nesmí být v blízkosti jiný tepelný spotřebič s otevřeným

ohněm, provádí pouze pověřená osoba

PB - je nejedovatý plyn těžší než vzduch, hromadí se u země, avšak

tvoří se vzduchem výbušnou směs, pozor na zatékání do prohlubní

a sklepů

únik plynu - charakteristický zápach (česnek)

zkoušky těsnosti instalovaného vedení a spotřebičů provádět pouze

detektorem, čichem nebo potřením míst pěnotvorným roztokem (např. mýdlovou vodou). Je

zakázáno osvětlování nebo dokonce provádění zkoušky těsnosti otevřeným ohněm (svíčkou,

zapalovačem)

používání lahví ve stojaté poloze, nesmí být pokládány

vývin plynu nesmí být urychlován zahříváním láhve žádným způsobem

skladování zásobních lahví - plechové nebo zděné, větratelné přístavky přístupné z volného

prostoru nebo na otevřených balkónech - chráněné proti slunečnímu záření a proti jiným vlivům,

které mohou nepříznivě působit na její technický stav

Láhve s náplní 33 kg musí být skladovány (i prázdné) mimo obytnou budovu

zásobní kovové tlakové nádoby na propan-butan o celkové hmotnosti nad 5 kg nesmí občan

skladovat v místnosti pod úrovní okolního terénu nebo ve vzdálenosti menší než 2,5 m od

otvorů do těchto míst.

je zakázáno instalovat a ukládat PB-lahve

v místnostech kde se spí, v koupelnách, ve

spížích, ve skladech potravin, ve sklepích, na

půdách, na společných schodištích, garážích

i prádelnách, ve skladištích hořlavin

prostory v nichž jsou uloženy kovové tlakové

nádoby na PB, musí být vně označeny

bezpečnostní značkou nebo tabulkou

v případě požáru - odstranění nebo upozornění

hasičské jednotky na jejich existenci a umístění

4.6. Další upozornění

skladování táborového materiálu a hořlavých

materiálů, uhlí, dřeva, hořlavých kapalin (nafta, benzín, nátěrové hmoty)

možnost samovznícení (fermež, vlhké brikety, seno, sláma, mastné hadry )

1. zásada prevence požáru = POŘÁDEK!!! Pozor na prach!

Podmínky skladování hořlavých kapalin řeší ČSN 65 0201

motorové vozidlo na táboře a jeho parkování z hlediska požáru - Pozor na katalyzátor při

parkování na suché trávě!

10

požární nebezpečí a elektrická instalace, případně el.spotřebičů (televizory, topné spirály, varná

konvice,...) Pozor na povinné pravidelné revize el. instalace a přístrojů, označení rozvodných

skříní tabulkou - NEHASIT VODOU!!!

nepořádek a volné koridory (schodiště, chodby, východy) únikové cesty a východy, nesmí být

zastavěné, přístupné (klíče) ...

hlavní uzávěry - umístění a přístupnost, předepsané označení - hlavní uzávěr vody, hl.uzávěr

plynu, hl.vypínač el.proudu seznámení táborových pracovníků s jejich umístěním,...

ukládání popele a spalitelného odpadu (popel ukládáme do uzavíratelných nehořlavých nádob,

případně jiným bezpečným způsobem)

pozor na svařování, řezání - je nutno hlídat místo ještě 8 hodin po ukončení práce (písemný

příkaz k provádění prací)

program tábora - možnost návštěvy hasičské zbrojnice, ...

Provádění revizí elektro rozvodů – po pěti letech

Kontroly el. spotřebičů – ročně

Kontroly plynových zařízení (kotlů) – ročně, plyn.sporáků, vařičů, výjimku tvoří vařiče na 2 kg

bomby

Kontroly komínů – dle výkonu spotřebiče, druhu paliva atypu stavby, např. komín chaty se

spotřebičem do 50 kW pokud nejsou používány celoročně nejméně 1x za rok.

4.7. Kdo vykonává státní správu na úseku požární ochrany?

Orgány státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany

Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo, hasičský záchranný sbor kraje a krajské

úřady. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě zákona o PO plní

v přenesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí (podrobně řeší § 24 - § 30 zákona o PO).

Obec mimo jiné

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce,

zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů,

obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce,

stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích

Státní požární dozor vykonávají pouze: Ministerstvo (u staveb na území dvou a více krajů)

Hasičský záchranný sbor kraje

Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu – o tomto rozhoduje orgán vykonávající

státní požární dozor (dle – 36 - § 38 zákona o PO).

4.8. Použitá a doporučená literatura:

Zákon o PO č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zák.č. 67/2001 Sb.)

Vyhláška MV č.246/2001 Sb.

ČSN: 730833 budovy pro bydlení a ubytování

061008 instalace topidel

730834 změny staveb (při získání klubovny)

441315 tuhá paliva

734201 komíny a kouřovody + vyhl. 111/81 o čištění komínů

341390 hromosvody

343800 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 1600 - el.přenosné nářadí

ČSN 33 1610 - e.přenosné spotřebiče

www.mvcr.cz/2003/hasici ....web Hasičského záchranného sboru ČR (je tam k dispozici řada

metodických materiálů) www.vyzbrojna.cz

Zápisník preventisty a jiné dostupné materiály hasičů.

11

Pionýrská skupina „pašáci“, Horní Dolní 25

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Vymezují činnost zaměstnanců a návštěvníků při vzniku požáru

a) Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru:

1. Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže

je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.

2. Ohlásit neodkladně zjištěný požár na ohlašovnu požáru HZS hl. m. Prahy

TEL. 150
a současně sdělit:

kdo a odkud volá - kde a co hoří

b) Způsob vyhlášení požárního poplachu:

voláním HOŘÍ

Zajistit upozornění všech osob v ohroženém objektu.

c) Postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc atd.):

Po vyhlášení požárního poplachu se chovat ukázněně. Prostory objektu

opustit ihned. Povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc na výzvu velitele

jednotky HZS. V případě nutnosti zajistit vypnutí hlavních vypínačů a uzávěrů

elektrické energie a vody pro objekt.

Důležitá telefonní čísla:

Název místo telefon

Ohlašovna požáru HZS Praha 150, 222199111

Poskytnutí první pomoci Praha 155, 267313333

Policie ČR Praha 158, 261421111

Městská policie Praha 156, 267002111

Havarijní služba dodavatele elektřiny Praha 224915151

Pohotovost dodavatele plynu Praha 1239

Pohotovost dodavatele vody Praha 267310543

V Horní Dolní 17. 2.2005

Šavel Piveček
12

Datum: 5.5.2005 Požární kniha Perioda: Dle požárního nebezpečí

Pracoviště: Provedl:

Kontrola zaměřena zejména na: dodržování zákazu kouření, skladování a používání hořlavých látek

apod.), (umístění, volný přístup) hasebních zařízení (hasících přístrojů, požárních hydrantů apod.),

udržování volných únikových cest, chodeb, schodišť a východů, volný přístup k hlavním uzávěrům

médií (plynu, vody a el.energie), vybavení pracovišť bezpečnostními značkami a jejich udržování v

čitelném stavu, neponechávat zapnuté elektrické spotřebiče bez dozoru, neumisťovat v nebezpečné

blízkosti tepelných spotřebičů hořlavé látky, Kontroly hasících přístrojů, určení lhůt k čištění strojů,

zařízení a konstrukcí od usazeného hořlavého prachu v návaznosti na intenzitu práce, likvidaci úkapů

vznikajících při dělení ( rozlévání ) hořlavých kapalin, měření teplot uskladněného materiálu

podléhajícího samovznícení, kontrolu skladovaných látek, likvidaci požárně nebezpečných odpadů a

podobně.

Pozn: Počet požárních knih je limitován počtem pověřených a proškolených osob, dislokací a

velikostí provozovaných objektů a zařízení ( středisek, provozů a podobně ) a výsledky

posouzení požárního nebezpečí.

Zjištěné závady Podpis ved.

pracoviště Odstraněno dne: podpis

1.
2.
3.
5. Závěr

Jde o základní metodický materiál tohoto druhu a není jeho účelem Vás "dopálit", ale upozornit na co

si musíte dát pozor. Doufáme naopak, že tento materiál bude vašim pomocníkem. Autoři uvítají

veškeré vaše připomínky, návrhy a doplňky.

6. Kontrolní otázky

1. Vyjmenuj povinnosti vedoucího tábora, které vyplývají ze zákona o požární ochraně.

2. Co má obsahovat požárně poplachová směrnice např. v klubovně?

3. Vyjmenuj stručně body z oblasti požární ochrany, které obsahuje školení táborových vedoucích.

4. Vyjmenuj zásady pro rozdělávání ohně v přírodě.

5. Jaké bezpečné vzdálenosti a opatření musíš dodržet při umístění kamen ( sporáku ) v dřevěné

stavbě např. táb. kuchyně.

6. Jak se vypočítává počet přenosných hasících přístrojů na plochu budovy?

7. Jaké jsou požadavky na používání a skladování kovových tlakových nádob na propan butan?

8. Jaké nejčastější požární nebezpečí hrozí na táboře?

Zpracovali: Jirka Smolík a Pavel Šimeček

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář