Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon258/2000 ze dne 14.7.2000 o ochraně veřejného zdraví

poslední stav textu dle novelizací zákony 320/2002 a 274/2003

- vybrané paragrafy pro seminář vedoucích táborů a Aktuality

------------------------------------------------------------
§ 1
Předmět úpravy

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory

veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.

§ 2

Vymezení základních pojmů

(1) Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva ...

Ochrana a podpora veřejného zdraví ...

Ohrožením veřejného zdraví je ...

§ 3

Hygienické požadavky na vodu

(1) Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření,

přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo,

k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem,

a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího

dodávání.1 Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen

"jakost pitné vody") se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických,

fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím

právním předpisem, nebo jsou povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem

ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní

hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti

pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo

optimální rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou vodu se nepovažuje přírodní léčivý zdroj

a přírodní minerální voda, o níž bylo vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu.2

(2) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu3 je povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda

měla jakost pitné vody podle odstavce 1. Povinnost podle věty první mají, není-li dále

stanoveno jinak, i vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, který je nositelem práv a povinností

provozovatele,6a) osoba, která zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou, osoba, která vyrábí

pitnou vodu z individuálního zdroje jako součást své podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon

musí být používána pitná voda, a osoba, která dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebu. Za

osobu, která dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebu, se považuje

1 Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

2 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

3 Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních

léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve

znění pozdějších předpisů.

únor 2004 ZDRAVOTNÍK 3
2

a) vlastník, a není-li provozovatelem, pak provozovatel vodovodu, u něhož je průměrná denní

produkce menší než 10 m3, nebo počet fyzických osob trvale využívajících vodovod je menší

než 50, pokud vodovod provozuje jako součást své podnikatelské činnosti nebo jako součást

jiné činnosti právnické osoby,

b) osoba dodávající pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti

právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, vodních

a pozemních dopravních prostředcích,

c) vlastník nebo provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody,

d) osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy,

zdravotnická zařízení).

(4) Na žádost osob uvedených v odstavci 2 může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví povolit

na časově omezenou dobu užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné,

s výjimkou mikrobiologických ukazatelů. Orgán ochrany veřejného zdraví povolení vydá,

jestliže zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a nebude ohroženo veřejné zdraví.

§ 4

Povinnosti osob při kontrole pitné vody, vodárenské úpravě surové vody a

zásobování pitnou vodou

. . . .

(3) V rozsahu stanoveném příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví je osoba uvedená v § 3

odst. 2 povinna zajistit kontrolu pitné vody v akreditované nebo autorizované laboratoři.

. . . .
§ 5

Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou surovou vodou, chemické

přípravky a vodárenské technologie

. . . .
§ 6
Koupaliště a sauny

(1) Koupalištěm ve volné přírodě se rozumí přírodní nebo umělá vodní plocha, která je označena

jako vhodná ke koupání pro veřejnost, nejde-li o umělé koupaliště. Umělým koupalištěm je

krytá nebo nekrytá stavba nebo zařízení určené ke koupání a přístupné veřejnosti a související

provozní plochy s vybavením. Podmínky koupání fyzických osob v povrchových vodách

užívaných pro tyto účely větším počtem fyzických osob s ohledem na vyhovující jakost vody

stanoví zvláštní právní předpis.8a)

(2) Osoba, která provozuje koupaliště ve volné přírodě, umělé koupaliště nebo saunu (dále jen

"koupaliště"), je povinna splnit podmínky stanovené tímto zákonem. Je-li koupaliště

provozováno jako bezplatná služba, pak osobou, která odpovídá za splnění povinností podle

tohoto zákona, je osoba, která je jako takové označila.

.....
§ 7

Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských

zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc
3
§ 8
Zotavovací akce

(1) Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů,

jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické

znalosti nebo dovednosti.

(2) Osoba, která pořádá zotavovací akci (dále jen "pořádající osoba"), je povinna zajistit její

umístění, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu

s hygienickými požadavky upravenými prováděcím právním předpisem. Pořádající osoba je

dále povinna dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení,

jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne, které upraví prováděcí

právní předpis. Prováděcí právní předpis stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na

zotavovací akci podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky

upravené tímto prováděcím právním předpisem.

(3) Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému

orgánu ochrany veřejného zdraví

a) termín a místo jejího konání,

b) počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,

c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a

d) způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.

(4) Jako součást ohlášení podle odstavce 3 předloží pořádající osoba v případě, že pitná voda není

zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody.

Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol nesmí

být starší než 3 měsíce.

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která

zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila.".

§ 9

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci

(1) Základní škola a předškolní zařízení může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které

a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní "a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním

nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou

kontraindikaci".

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou

osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno

karanténní opatření.

(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené

v odstavci 1.

(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje

a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.4 Praktický lékař pro

děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným

pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení,

pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené

v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte;5 toto

potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné

4 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.".

4

prohlášení předá zákonný zástupce pořádající osobě, vysílající základní škole nebo

předškolnímu zařízení pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a f).

(4) Základní škola a předškolní zařízení, které vysílají děti na školu v přírodě, jsou povinny ohlásit

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví jeden měsíc před jejím zahájením údaje

v rozsahu podle § 8 odst. 3 a poskytnout mu doklad podle § 8 odst. 4.

§ 10

Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací

akci

(1) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník

musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.

(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu

registruje. "Tento posudek má platnost jeden rok od data vystavení, pokud během této doby

nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby."11) Posudek o zdravotní způsobilosti

"předají" fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou

pedagogických13) a zdravotnických pracovníků,14) vysílajícímu předškolnímu zařízení,

základní škole nebo pořádající osobě "pro účely podle § 11 odst. 1 písm.b) a f)".

(3) Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat předpoklady pro výkon činností

epidemiologicky závažných (§ 19).

§ 11

Povinnost základní školy a předškolního zařízení, které vysílají děti na školu

v přírodě, a pořádající osoby

(1) Základní škola a předškolní zařízení, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoba

jsou povinny zajistit

a) základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě,

kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených tímto zákonem a prováděcím

právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými

v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto

zákona považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech

všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, která absolvovala kurs

první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci,

a student lékařství po ukončení třetího ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí

právní předpis,

b) účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10; účast zdravotníka při

kontrole zdravotních průkazů fyzických osob uvedených v § 10 odst. 3, při převzetí posudků

a prohlášení podle § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2, při sestavování jídelníčku a režimu dne;

dosažitelnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce nebo školy v

přírodě; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti (§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 2)

zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a které zdravotnické zařízení

posudek vydalo,

c) vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo zotavovací akce

zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě nebo zotavovací akci,

d) vybavení lékárničky pro školu v přírodě nebo zotavovací akci podle druhu akce; nejmenší

obsah lékárničky pro školy v přírodě a zotavovací akce upraví prováděcí právní předpis,

e) péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě nebo zotavovací akce,

s výjimkou putovní zotavovací akce,

f) vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení podle § 9 odst. 3 věty páté,

výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě

nebo zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení

školy v přírodě nebo zotavovací akce,

5

g) informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu školy

v přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí.

(2) Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací

akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku

a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud

se takové instruktáže dosud nezúčastnily.

§ 11a

Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti,10a) a to i v případě, že se ho

účastní mladiství. Na pořádání výchovně rekreačních táborů se vztahují podmínky upravené

pro pořádání zotavovacích akcí v § 8 až 11. Povinnosti pořádající osoby splní pověřená osoba,

která tábor zřídila,10a) a není-li taková osoba, splní tyto povinnosti ten, kdo výchovně

rekreační tábor pro děti zřídil.". 10a) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve

znění pozdějších předpisů.".

§12

Jiné podobné akce pro děti

Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 odst. 1,

s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci

pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu

stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce, a účast pouze fyzických

osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3.".

§ 13

Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy

(1) Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro

zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení,

staveb pro obchod a pro shromažďování většího počtu osob jsou povinni zajistit, aby vnitřní

prostředí pobytových místností6 v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy.

Tím není dotčena povinnost vlastníka stavby podle zvláštních právních předpisů udržovat

stavbu v dobrém stavebním stavu.7

(2) Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry a sport dětí a mladistvých je povinen

zajistit, aby písek užívaný ke hrám nebyl mikrobiálně a parazitárně znečištěn nad hygienické

limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy

s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví

provozovatel v provozním řádu.

Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení léčebně

preventivní péče a ústavů sociální péče § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

§ 19

Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných

(1) Za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb (§ 23),

výroba potravin, uvádění potravin do oběhu,… provozování úpraven vod,provozování

holičství,...

(2) Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách (§ 23)…,do

přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku

s potravinami nebo pokrmy,…a fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech

6 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

7 § 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6

v ostatních činnostech podle odstavce 1 do přímého styku upravovanou vodou …"fyzické

osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné", musí mít zdravotní průkaz a znalosti

nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první

vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje,nebo zdravotnické zařízení státu

vykonávající závodní preventivní péči nebo osoba provozující nestátní zdravotnické zařízení

vykonávající závodní preventivní péči. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní

lékařskou preventivní prohlídku.

(3) Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví podle odstavce 2 upraví prováděcí právní

předpis. Tyto znalosti je u fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné

oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit příslušný orgán ochrany veřejného

zdraví. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá,

nemůže vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky

před komisí zřízenou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Příslušný orgán ochrany

veřejného zdraví je povinen umožnit fyzické osobě vykonání zkoušky nejdéle do 15

kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla žádost fyzické osoby o přezkoušení doručena. Složení

komise a podmínky provedení zkoušky upraví prováděcí právní předpis.

§ 20

Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna

a) podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, která

provede praktický lékař, který fyzickou osobu registruje,

b) informovat ošetřujícího lékaře, který fyzickou osobu registruje o druhu a povaze své

pracovní činnosti,

c) mít u sebe zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví,

d) uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat

zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpise.

§ 21

Podmínky provozování činností epidemiologicky závažných

(1) Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna

a) dodržovat zásady provozní hygieny upravené prováděcím právním předpisem,8 jakož

i zásady osobní hygieny upravené prováděcím právním předpisem,19a) pokud se sama účastní

výkonu činností uvedených v § 19 odst. 2 větě první,

b) kontrolovat uplatňování znalostí a zásad osobní a provozní hygieny podle § 20 písm. d)

zaměstnanci a spolupracujícími rodinnými příslušníky a

c) zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo

poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním.

(2) K výkonu činností epidemiologicky závažných je osoba, která je provozuje, povinna používat

jen vodu pitnou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak nebo druh činnosti nevyžaduje

nebo neumožňuje užití vody jiné jakosti...

§ 21a
Ubytovací služby

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti

a osoba provozující živnost ubytovací služby,8b) s výjimkou osob poskytujících ubytování

v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, jsou povinny

8 Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní

hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.".

7

vypracovat provozní řád. V provozním řádu uvedou podmínky činnosti, zásady prevence

vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacházení s prádlem a způsob očisty prostředí

ubytovacího zařízení. Provozní řád a jeho změny předloží před jejich přijetím ke schválení

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Provozní řád je osoba povinna změnit vždy při

změně podmínek pro poskytování služby.".

§ 23

Další podmínky pro provozování stravovacích služeb

(1) Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů a účelem jejich podávání v rámci

provozované hostinské živnosti,20) ve školní jídelně,21) menze,... fyzických osob ve vazbě

a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování

zaměstnanců, podávání občerstvení22) a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb

a služeb cestovního ruchu.

(2) Pokrmem je potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo

ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací

služby.

(3) Stravovací službu lze poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým

požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování

vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení upraveným

prováděcím právním předpisem.

...
§ 24

Osoba provozující stravovací službu je dále povinna

a) k výrobě a přípravě pokrmů používat jen látky, suroviny, polotovary a potraviny, které jsou

zdravotně nezávadné a odpovídají ostatním požadavkům stanoveným zvláštními právními

předpisy,23)

b) používat jen technologické a pracovní postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost

podávaných pokrmů,
. . .

d) dodržovat podmínky upravené prováděcím právním předpisem pro výrobu, přípravu, rozvoz,

přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených

pokrmů,

e) zajistit, aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům

upraveným prováděcím právním předpisem, měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly

výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny,

f) provádět opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav z podávaných pokrmů,

g) v případech a způsobem upraveným prováděcím právním předpisem odebírat a uchovávat

vzorky podávaných pokrmů,

(Komentář Klubka-Na našich táborech se vzorky neukládají!!!!!)

h) v rozsahu a ...

i) při výrobě, přípravě, balení, rozvozu, přepravě, skladování a uvádění pokrmů do oběhu

používat pouze bezpečné materiály a předměty

j) zajistit, aby fyzické osoby činné při výrobě, přípravě, balení,rozvozu, přepravě a skladování

pokrmů a při jejich uvádění do oběhu používaly po celou dobu výkonu práce čisté osobní

ochranné pracovní prostředky,

k) zajistit dodržování zákazu kouření v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.27)

(2) Pokrmy, s výjimkou cukrářských výrobků, nesmí osoba provozující stravovací služby

chemicky konzervovat a přibarvovat. Cukrářské výrobky lze pouze přibarvovat, a to za

podmínek upravených prováděcím právním předpisem.

(3) Ve školní jídelně, v menze ..., a při stravování zaměstnanců osoba provozující stravovací služby

nesmí podávat pokrmy z tepelně neopracovaných vajec a syrového masa včetně ryb.

8

V ostatních stravovacích službách lze tyto pokrmy připravovat a podávat pouze na základě

jednotlivé objednávky spotřebitele.

(4) Osoba provozující stravovací služby, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně

rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování, musí mít osvědčení

prokazující znalost hub podle zvláštních právních předpisů nebo za podmínek těchto zvláštních

právních předpisů ustanoveného odpovědného zástupce, který má osvědčení prokazující znalost

hub.

§ 25 - § 80, (§81 zrušen)

. . . ochrana zdraví při práci, očkování, dezinfekce, dezinsekce a

deratizace,infekčních onemocnění, karanténa, státní orgány veřejného zdraví

. . . .
§ 82

Krajské hygienické stanice

(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha č. 2

k tomuto zákonu
. . . .

(2) Krajské hygienické stanici náleží

a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně

veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo

zdravotnictví

(3) Krajskému hygienikovi náleží

a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně veřejného

zdraví včetně státního zdravotního dozoru, ...pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví ...

. . .

l) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a opatření k ochraně

zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků

a nejakostních vod, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech ...

. . .. uskutečňovat místní programy ochrany a podpory veřejného zdraví; sledovat ukazatele

zdravotního stavu obyvatelstva svého území,poskytovat poradenské služby ke zdravému

způsobu života; provádět výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví,

§ 83, § 84 Státní zdravotní dozor

(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své

působnosti
. . . .

b) mohou zakázat činnost, kterou byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do

doby odstranění závady,

d) mohou prověřovat znalosti podle § 19 odst. 3 a rozhodnout o tom, že fyzická osoba

vykonávající činnosti epidemiologicky závažné nemá znalosti nutné k ochraně veřejného

zdraví,

h) mohou zakázat provoz pískoviště venkovní hrací plochy určené pro hry dětí, nejsou-li

dodrženy stanovené hygienické limity nebo provozní řád (§ 13 odst. 2), a to do doby odstraně

závady,

i) mohou nařídit úpravu provozního řádu podle § 4 odst. 3, § 6 odst. 3 písm. d), § 7 odst. 2, § 13

odst. 2, § 15 odst. 2 § 21 odst. 3 a § 21a, pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně

veřejného zdraví,
9

j) mohou stanovit podmínky konání školy v přírodě,zotavovací akce nebo jiné podobné akce

pro děti (§12) a v případě ohrožení veřejného zdraví školu v přírodě,zotavovací akci nebo

jinou podobnou akci pro děti zakázat,

§ 85,86 (§ 87 zrušen)

Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví

a povinnosti kontrolovaných osob

§ 88

(1) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví se při plnění úkolů orgánů ochrany veřejného

zdraví a výkonu oprávnění podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů prokazují

služebním průkazem, jehož vzor upraví prováděcí právní předpis. Služební průkaz je

u zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví pověřených výkonem státního zdravotního

dozoru dokladem o pověření k této kontrolní činnosti. Pokud hrozí šíření nákazy, …mohou

v mimořádných případech hodných zvláštního zřetele vstupovat do obydlí fyzických osob.

Fyzické osoby jsou povinny jim tento vstup umožnit a strpět či provést opatření nařízená podle

tohoto zákona k zamezení vzniku a šíření infekčních onemocnění.

(2) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví mohou po předložení služebního průkazu

vykonat státní zdravotní dozor v provozovně, v jiné stavbě nebo zařízení (dále jen

"provozovna"), je-li při zahájení jeho výkonu přítomna kontrolovaná osoba,50) zaměstnanec

kontrolované osoby, člen jejího statutárního orgánu, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná

fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti

kontrolované osoby. Fyzickou osobu uvedenou ve větě první zaměstnanec orgánu ochrany

veřejného zdraví seznámí s obsahem protokolu o kontrolním zjištění a předá jí jeho stejnopis.

Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzuje fyzická osoba podpisem protokolu

o kontrolním zjištění. Odmítne-li fyzická osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto

seznámení potvrdit,vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu….. Při výkonu státního zdravotního

dozoru jsou zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví oprávněni ověřovat podle osobních

dokladů (občanský průkaz nebo cestovní pas) totožnost fyzických osob uvedených ve větě

první. Fyzické osoby jsou povinny pro tyto účely zaměstnancům ochrany veřejného zdraví

osobní doklad předložit. …

(3) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou při výkonu státního zdravotního dozoru

a při plnění dalších úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů dále oprávněni

a) provádět měření a odebírat materiál a vzorky potřebné pro plnění úkolů orgánu ochrany

veřejného zdraví; o provedeném odběru vzorků a měření pořizují protokol,

b) pořizovat obrazovou dokumentaci o zjištěných skutečnostech,

c) nahlížet do dokladů, dalších písemností a záznamů dat, činit si z nich výpisy a požadovat

písemná nebo ústní vysvětlení,...

(4) Protokoly o kontrolním zjištění,50) odběru vzorků a měření, výpisy či kopie z písemností

a záznamů dat a obrazová dokumentace, je-li pořízena, jsou dokladem o kontrolním zjištění.

Proti protokolu o kontrolním zjištění může fyzická osoba uvedená v § 88 odst. 2 větě první

podat námitky ve lhůtě do 3 dnů ode dne seznámení s protokolem; jde-li však o kontrolní

zjištění ve věci bezpečnosti výrobků a jakosti vod, může tato fyzická osoba podat námitky

pouze přímo do protokolu. O námitkách rozhoduje ředitel příslušného orgánu ochrany

veřejného zdraví. Jsou-li pro to důvody, námitkám vyhoví, jinak námitky zamítne. Proti

rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.

10

(5) Pokud není v odstavcích 1 až 4 stanoveno jinak, mají kontrolované osoby povinnosti

a zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, vykonávající státní zdravotní dozor,

oprávnění a povinnosti podle zvláštního právního předpisu.9

(6) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou oprávněni přizvat k účasti na plnění úkolů

podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů zaměstnance zdravotního ústavu,

popřípadě jiné odborně způsobilé osoby. Tito zaměstnanci zdravotního ústavu a jiné odborně

způsobilé osoby mají práva a povinnosti kontrolních zaměstnanců, a to v rozsahu pověření

daného jim příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontrolované osoby jsou povinny

umožnit jim výkon oprávnění v rozsahu pověření. Zaměstnance zdravotního ústavu a jiné

odborně způsobilé osoby nelze pověřit oprávněním ukládat opatření nebo sankce podle tohoto

zákona nebo zvláštních právních předpisů. Zaměstnanci Státního zdravotního ústavu,

zdravotních ústavů, jakož i zaměstnanci jiné odborně způsobilé osoby jsou povinni zachovávat

mlčenlivost o individuálních údajích vztahujících se k fyzickým osobám a o obchodním

tajemství, o kterých se při postupu podle tohoto zákona dozvěděli.

§ 89, § 90, § 91
§ 92

(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem ...za nesplnění nebo

porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy nebo na jejich základě

vydanými rozhodnutími ...uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní

zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do

výše 2 000 000 Kč.

(2) Došlo-li však nesplněním nebo porušením povinností podle odstavce 1 k poškození zdraví

fyzických osob, vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného zdraví uvedený

v odstavci 1 uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu až

do výše 3 000 000 Kč.

(3) Pokutu až do výše 100 000 Kč může uložit orgán ochrany veřejného zdraví uvedený v odstavci

1 fyzické osobě při její podnikatelské činnosti a právnické osobě za uvedení nepravdivých

údajů a informací...

(4) Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů o náhradě škody.

§ 93

(1) Při rozhodování o uložení pokuty a její výši orgán ochrany veřejného zdraví přihlíží zejména

k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. V případě, kdy došlo

k nápravě bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, orgánu ochrany veřejného

zdraví byla poskytnuta účinná součinnost, nedošlo k poškození zdraví fyzických osob ani

vzniku nebo hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného zdraví od uložení pokuty upustit.

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do 1 roku ode dne, kdy orgán ochrany veřejného zdraví

nesplnění nebo porušení povinnosti zjistil,nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k nesplnění nebo

porušení povinnosti došlo.

. . . .
§ 94 - § 133
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doporučujeme přečtení úplného znění zákona.

9 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

11

Připravuje se novelizace v 03/2004

106
VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 2. března 2001

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 2, §

23 odst. 3 a § 24 odst. 1 písm. d) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky, ubytování,

osvětlení, vybavení a úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadků a splaškových vod,

stravování a režim dne zotavovacích akcí.

§ 2
Umístění

(1) Stavby využívané pro pořádání zotavovacích akcí a zařízení typu stanových táborů, jejichž

součástí stavby zpravidla nejsou, (dále jen "stanové tábory") se umísťují mimo území, kde lze

předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity1) a překročení hygienického limitu hluku

pro venkovní prostor.2) Stanové tábory se pořádají jako stálé nebo putovní. K pozemku, na

kterém je umístěna zotavovací akce, s výjimkou putovních táborů, musí vést přístupová cesta.

(2) Zvláštní právní předpis, který stanoví požadavky na stavby, není touto vyhláškou dotčen.3)

§ 3
Prostorové podmínky

(1) Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech. Stavby využívané pro pořádání

zotavovacích akcí pro děti se zdravotním postižením musí být v souladu s požadavky

zvláštního právního předpisu;4) stany pro tyto děti musí být pro jejich pobyt odpovídajícím

způsobem uzpůsobeny.

(2) Stany určené pro ubytování dětí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu (stanovku).

Prostor pro spaní a uložení osobních věcí musí být izolován od země proti vlhku a chladu.

Stany postavené na jednom místě déle než 21 dní musí mít podlážku po celé ploše stanu.

(3) Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb stanoví zvláštní právní předpis.5) Na

provozovny, v nichž se stravovací služby poskytují jen po dobu konání zotavovacích akcí, se

nevztahují stavebně technické požadavky upravené tímto zvláštním právním předpisem; musí

však být dodrženy alespoň požadavky stanovené pro stanové tábory. Ve stanových táborech se

prostory pro stravování, kterými může být například přístřešek nebo stan, skládají z jídelny,

kuchyně a skladovacího prostoru. Tyto prostory musí být vždy zastřešené, s výjimkou ohniště.

V kuchyních musí být čisté a nečisté činnosti časově odděleny, aby nedocházelo ke křížení

provozu. Látky, suroviny, polotovary a potraviny (dále jen "potraviny") musí být skladovány za

podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním právním předpisem.6) Skladové potraviny se

nesmějí ovlivňovat navzájem a nesmějí být negativně ovlivňovány zevními vlivy. Samostatné

pracovní plochy, kterými mohou být i desky, musí být označeny a musí být různé pro práci s

tepelně neopracovanou potravinou a tepelně opracovaným pokrmem.

(4) Umývárny ve stavbách užívají děti odděleně podle pohlaví. V umývárně musí být na 5 dětí

jedno umyvadlo nebo jeden výtokový kohout s odtokovým žlabem a na 30 dětí nejméně jedna

sprchová růžice. U stanových táborů se zřizuje na 5 dětí jeden výtokový kohout s odtokovým

žlabem. U stanových táborů lze zajistit denní umývání dětí přímo ve vodoteči, která odpovídá

12

hygienickým limitům ukazatelů jakosti vody ke koupání.7) Na všech zotavovacích akcích musí

být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden.

Koupání nebo osprchování v teplé vodě lze nahradit použitím sauny, pokud to zdravotní stav

dětí dovolí.

(5) Záchody užívají děti vždy odděleně podle pohlaví. Na prvních 20 dětí se zřizují dva záchody,

na každých dalších 20 dětí jeden další záchod. V blízkostí záchodů musí být možnost umýt si

ruce v tekoucí vodě. Suché záchody se musí denně zasypávat zeminou nebo jiným přírodním

sypkým materiálem. Před opuštěním tábořiště se suché záchody zasypou zeminou a označí; to

neplatí, jsou-li záchody umístěny na jímce.

(6) Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech s možností vytápění a

používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod. Izolace nesmí být vybavena

patrovými lůžky; na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko. Izolace nesmí být použita pro ubytování

zdravotníka. Ve stanových táborech se ošetřovna a izolace umísťují ve vyčleněných stanech.

Léky a zdravotní dokumentace účastníků zotavovací akce musí být umístěny tak, aby k nim

neměly volný přístup děti a nepovolané osoby.

§ 4

Ubytování, osvětlení, vybavení a úklid

(1) Ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle pohlaví. Osoby činné při zotavovací akci jako dozor

se ubytují v bezprostřední blízkosti dětí. Zdravotník se ubytuje v bezprostřední blízkosti

ošetřovny s izolací, případně v blízkosti nemocných.

(2) Prostory ve stavbách musí být suché, prosluněné, s přirozeným větráním a osvětlením.3)

Nejmenší plocha na jedno dítě musí být 3 m2.

(3) Patrová lůžka lze použít pro děti starší 10 let. Horní lůžko musí být bezpečně přístupné a

vybavené bočnicí zabraňující pádu, jakož i nepropustnou podložkou pod matrací.

(4) Výměna ložního prádla musí být provedena vždy před použitím lůžka jiným dítětem a dále po

znečištění. Manipulace s ložním prádlem při výskytu infekčního onemocnění může provádět

pouze zdravotník. Čisté a použité ložní prádlo musí být skladováno odděleně.

(5) V průběhu zotavovací akce musí být prováděn denní úklid všech prostor. Denního úklidu se

mohou účastnit i děti pod vedením osob činných při zotavovací akci. Děti však nesmějí

provádět úklid záchodů.

(6) Před zahájením zotavovací akce, mezi jejími jednotlivými běhy a po ukončení zotavovací akce

musí být proveden úklid všech prostor včetně pozemku.

§ 5
Zásobování vodou

(1) Zotavovací akce musí být zabezpečena takovým množstvím pitné vody,8) aby jí byl dostatek

alespoň k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni a k

provozu ošetřovny a izolace.

(2) Pitná voda musí odpovídat hygienickým limitům ukazatelů stanovených pro individuální

zásobování pitnou vodou.9) Přednostně musí být zotavovací akce zásobována pitnou vodou z

veřejného vodovodu nebo z veřejné studny označené jako zdroj pitné vody. K případnému

donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze uzavřené nádoby zhotovené z

materiálů určených k přímému styku s pitnou vodou a vyčleněné jen k tomuto účelu. Dovážená

nebo donášená voda musí odpovídat hygienickým limitům ukazatelů stanovených pro

individuální zásobování pitnou vodou po celou dobu jejího používání.

(3) Jestliže množství pitné vody, kterou je zotavovací akce zásobována, pokryje pouze potřebu

uvedenou v odstavci 1, lze k účelům osobní hygieny a k úklidu používat vodu vyhovující

hygienickým limitům ukazatelů jakosti vody ke koupání.7)

13
§ 6

Odstraňování odpadků a nakládání

se splaškovými odpadními vodami

(1) S odpady je možno nakládat a zacházet jen za podmínek stanovených zvláštními právními

předpisy.10) Pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob nebo do jednorázových

plastových obalů. Mohou být použity jen takové nádoby, které lze snadno čistit a dezinfikovat.

(2) S odpadními vodami a s látkami škodlivými vodám je možné nakládat a zacházet jen za

podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.11)

§ 7
Stravování

(1) Denně musí být pro děti na zotavovací akci zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a

večeře. Při činnostech mimo prostor zotavovací akce lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a

oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé.

Strava podávaná dětem musí odpovídat jejich věku a fyzické zátěži. Na sestavování jídelního

lístku se podílí zdravotník.

(2) Nápoje musí být pro účastníky zotavovací akce k dispozici po celý den. Uchovávají se v

krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají přímo z originálních balení.

(3) Děti se mohou podílet na přípravě stravy jen před jejím tepelným zpracováním a při

pomocných pracích. Na stanových táborech do padesáti účastníků se mohou děti podílet na celé

přípravě stravy a jejím výdeji, jsou-li pod dozorem osoby činné při stravování a jsou-li

dodrženy zásady osobní a provozní hygieny stanovené zvláštním právním předpisem.5)

Zdravotní stav dětí, které se podílejí na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem.

(4) Na putovních táborech a jiných podobných akcích pro děti12) se děti a osoby činné při

zotavovací akci stravují v provozovnách stravovacích služeb nebo si stravu připravují samy

způsobem zaručujícím zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů. Provozovna stravovacích

služeb užívaná při jiné podobné akci pro děti, v níž se stravovací služby poskytují jen po dobu

konání jiné podobné akce pro děti,12) však musí splňovat požadavky podle § 3 odst. 3.

(5) Během zotavovací akce nesmí být podávány ani k přípravě pokrmů používány potraviny

stanovené v příloze k této vyhlášce. V příloze jsou dále stanoveny podmínky, za kterých lze

některé potraviny podávat nebo používat.

(6) I pokud je stravování zajištěno prostřednictvím provozoven stravovacích služeb, musí být

zajištěno splnění požadavků upravených v odstavcích 1 a 5.

§ 8
Režim dne

(1) V režimu dne musí byt pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování. Doba

vymezená pro spánek musí činit nejméně 9 hodin s výjimkou noci, kdy se pořádá noční hra.

Režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí.

(2) Fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. Při

soustavné fyzické zátěži dětí v prvních dvou dnech zotavovací akce musí být třetí den vyhrazen

odpočinku. V putovních táborech se stanoví den odpočinku s přihlédnutím k tělesné zdatnosti a

aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí. Přesuny putovních táborů se mohou provádět pouze za

denního světla.

(3) Osoby činné při zotavovací akci jako dozor průběžně kontrolují oblečení, obuv a lůžkoviny

dětí, aby byly chráněny před provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí dětí. Dále kontrolují,

zda děti dodržují osobní hygienu.

(4) Koupání dětí v přírodě musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým

schopnostem. Děti se mohou koupat jen za dohledu osoby činné při zotavovací akci jako dozor.

Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu. Koupat

se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení.

14

(3) Při zotavovacích akcích zaměřených na zimní sporty nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická

zátěž dětí přesáhnout 6 hodin denně, s výjimkou dne, kdy se pořádá celodenní výlet. Výcvik

nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí do 12 let musí být nejpozději po 90 minutách přerušeny

alespoň patnáctiminutovou přestávkou.

§ 9

Závěrečné ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o

zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost.

2. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 445/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje

vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o

zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost.

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 106/2001 Sb.

Skupiny potravin, které nelze podávat ani používat k přípravě pokrmů,

a podmínky pro použití některých potravin

1. Na zotavovacích akcích nelze podávat tyto potraviny:

a) mléko a mléčné výrobky z mlékárensky neošetřeného mléka (mimo tržní síť),13)

b) tepelně neopracovanou smetanu a výrobky z ní,13)

c) zmrzlinu vlastní výroby a zmrzlinu porcovanou ze skupinového balení,13)

d) výrobky z tepelně neopracovaného masa (například métzský salám),14)

e) tepelně neopracovaná vejce a výrobky z nich (například krémy,)14)

f) nedostatečně tepelně opracovaná vejce (například volská oka, vejce vařená naměkko)

a pokrmy z nich,14)

g) majonézu vlastní výroby a výrobky z ní (například tatarské omáčky, saláty s

majonézou).14)

2. Na stanových táborech, kde nelze dodržet požadavky na výrobu a skladování pokrmů, upravené

zvláštním právním předpisem,5) musí být dodrženy tyto hygienické požadavky:

a) teplé a studené pokrmy15) musí být zpracovány ze zdravotně nezávadných potravin a

musí být zkonzumovány bezprostředně po dohotovení,

b) k přípravě pokrmů (včetně nápojů) z instantních přípravků smí být použita jen pitná voda

ze zdroje pro veřejné zásobování16) nebo voda balená,17)

c) potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo požadavků zvláštního

právního předpisu,6) musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány

(například zmrazená zelenina, maso) nebo ihned vydány ke konzumaci.

15

1) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí o ochraně ovzduší před znečišťujícími

látkami OP 31/91 uveřejněné v částce 84/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1995

Sb. a vyhlášky č. 117/1997 Sb.
2) § 30 zákona č. 258/2000 Sb.

3) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

4) Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

5) Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

6) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č.

119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb.

7) Vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny

a hygienické limity venkovních hracích ploch.

8) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví

požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

9) § 2 písm. b) vyhlášky č. 376/2000 Sb.

10) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č.

352/1999 Sb., zákona č. 37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

11) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb.,

zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb.

12) § 12 zákona č. 258/2000 Sb.

13) § 9 vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č.

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené

krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 347/1999 Sb. a vyhlášky č. 90/2000

Sb.

14) Vyhláška č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č.

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní

živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 89/2000 Sb.

15) § 2 písm. e) a f) vyhlášky č. 107/2001 Sb.
16) § 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2000 Sb.

17) Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o

způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.